ZNANI SYBIRACY
Benedykt Dybowski (1833-1930)


Polski naukowiec człowiek renesansu, charyzmatyczny lekarz i społecznik, który stał się symbolem wszystkich polskich zesłańców.

Jego nazwisko jest znane i rozpoznawane na całej Syberii. Ludy paleoazjatyckie za udzieloną pomoc nazwały go Dobrym Białym Bogiem. Człowiek niezwykłej energii i dobroci, prowadził badania nad Jeziorem Bajkał zmieniając zupełnie dotychczasową wiedzę na jego temat. Limnolog, paleontolog, biolog, zoolog, antropolog fizyczny to tylko niektóre z jego pasji, a przy tym lekarz, który lecząc i na Syberii i na Kamczatce ludzi, nigdy nie brał od nich pieniędzy. Ogarnięty pasją badań naukowych, nawet po drodze prowadził pomiary swoich znajomych (Jan Czerski, malarz Wroński). Pozostawił po sobie niewiele prac, ale ogromne zbiory przede wszystkim zoologiczne (ptaki, pająki). Od wdzięcznych za pomoc Kamczadali dostał krowę morską, której szkielet znajduje się w Muzeum  Lwowskim. Na Syberii i Dalekim Północnym Wschodzie spędził w sumie 14 lat. Z czego 4 lata pracował dobrowolnie na Kamczatce i sąsiednich wyspach. Po powrocie do Polski zamieszkał we Lwowie gdzie objął Katedrę Antropologii, drugą po Katedrze Warszawskiej  katedrę Antropologii w Polsce. Ożenił się z panną Heleną, kobietą o 30 lat młodszą. W Warszawie mieszka jego jedyna żyjąca  wnuczka Władysława, pani podeszła w latach, ale budząca podziw swą energią i zapałem do życia i działania. Widocznie co jej w genach po dziadku zostało przekazane.

Benedykt Dybowski to człowiek o niezwykłym życiorysie. Urodził się 30 kwietnia 1833 roku w rodzinie szlacheckiej w Adamczynie w guberni mińskiej w rodzinnym majątku ziemskim matki Salomei Pszyszeckiej. Po ukończeniu gimnazjum zdobył wyższe wykształcenie na Dorpackim Uniwersytecie w Estonii.

Naukę kontynuował we Wrocławiu, a następnie w Berlinie, w 1860 roku otrzymał dyplom lekarza. Tak jak i wielu jego polskich rówieśników szlacheckiego pochodzenia brał udział w walkach o niepodległość Polski. Jednak mimo działalności rewolucyjnej, nie porzucił medycyny, którą tak lubił i w 1862 roku na Dorpackim Uniwersytecie otrzymał dyplom lekarza chirurga.

W 1863 roku brał udział w powstaniu styczniowym i wchodził w skład rządu powstańczego. Po stłumieniu powstania przez carskie wojska został pozbawiony praw obywatelskich i zesłany na 12 lat ciężkich robót, jego rodzinna posiadłość została skonfiskowana przez państwo.

Benedykt Dybowski ogromną wiedzę i pasję naukową łączył z niezwykłym zmysłem praktycznym i organizacyjnym oraz niespożytą witalnością (żył 97) i wielkim patriotyzmem. Brał udział w konspiracji przeciw caratowi. Jak już wcześniej wspomniano -  w 1864 został aresztowany i zesłany na 12 lat ciężkich robót na Syberii.

Zesłańcy polscy, pochodzący przeważnie z rodzin szlacheckich młodzi, dobrze wykształceni inteligenci, w dużej mierze przyczynili się do naukowego zbadania Syberii, byli pionierami w dziedzinie nauk biologicznych, geologicznych, archeologicznych czy etnograficznych.
Sława znakomitego lekarza, jaką cieszył się B.Dybowski u współwięźniów, i wśród urzędników rosyjskich, przyczyniła się do zwolnienia go z ciężkich robót.

W 1868 dzięki własnym staraniom i pomocy Wschodniosyberyjskiego Towarzystwa Geograficznego uzyskał pozwolenie na osiedlenie się nad jeziorem Bajkał i prowadzenie tam prac naukowych. Panowała wówczas opinia– że życie organiczne w tym najgłębszym na świecie i największym jeziorze słodkowodnym Azji jest bardzo ubogie, a w strefie przydennej praktycznie nie istnieje. Dybowski rozpoczął systematyczne badania pokrywy lodowej i wykazał, że lód na jeziorze w różnych okolicach przybiera rozmaite kształty i co roku struktury te powtarzają się. Wraz z grupą zesłańców, Czekanowskim, Czerskim i Godlewskim, przeprowadził kompleksowe badania wód Bajkału i opracował teorię pochodzenia jeziora. Opisał około 400 reliktowych, swoistych form jego fauny, w szczególności kiełży bajkalskiej, omawiając jej 116 gatunków i zwracając uwagę na ich endemizm, czyli ograniczone występowanie. Odkrycie bogatej fauny Bajkału wzbudziło szerokie zainteresowanie, rozsławiło naukę polską, z czasem zrodziło wiele dalszych wypraw. Był współtwórcą limnologii - nowej gałęzi nauki o zbiornikach wód śródlądowych, stojących i płynących.

W 1877 Dybowski został na mocy amnestii ułaskawiony, ale po powrocie do kraju zdecydował się kontynuować badania naukowe na Syberii. Przyjął posadę lekarza rządowego na Kamczatce. Przebywał tam do 1883, pracując również na Wyspach Komandorskich.

Dybowski sprowadził nieznane tu wcześniej reny, dzięki czemu uratował wielu mieszkańców od śmierci głodowej. Opracował pierwszą w literaturze światowej etnograficzno-geograficzną monografię tych wysp.
Nazywano go powszechnie „Dobrym Białym Bogiem”, a po powrocie do Polski otrzymał od Aleutów niezwykły dowód wdzięczności: :jedyny na świecie kompletny szkielet krowy morskiej.

 W czerwcu 1878 roku Dybowski przybył na Kamczatkę, gdzie przepracował pięć lat, pełniąc obowiązki jedynego lekarza na półwyspie, który do pomocy miał tylko kilku felczerów. Potrafił zorganizować na Kamczatce nie tylko pomoc medyczną, ale także opiekę nad trędowatymi. Co roku odbywał lekarskie i naukowe podróże po całym półwyspie, wykorzystując do tego celu psie zaprzęgi i konie. Wiele razy Benedykt Iwanowicz bywał na Wyspach Komandorskich. Osiągał on nie tylko sukcesy w swoich pracach naukowych, nie tylko przyczynił się do opisania fauny Kamczatki, co było samo w sobie bardzo ważne, nie tylko leczył bezpłatnie mieszkańców półwyspu, ale także potrafił zebrać olbrzymi materiał lingwistyczny do słownika miejscowych języków i narzeczy Kamczatki. Za tę pracę rosyjski rząd nagrodził go orderem św. Stanisława i nadał mu tytuł doradcy.

W 1883 roku, kiedy zakończyła się sybirska i dalekowschodnia odyseja Benedykta Dybowskiego, skończył on 50 lat. Przed sobą miał jeszcze 44 lata życia, wypełnione ogromną pracą naukową. Lista jego dzieł, sporządzona przez I.Grochmalskiego, zawiera 175 prac i 11 w pełni ukończonych rękopisów. Jego zainteresowania wychodziły dalece poza ramy zajęć naukowych. Należy zauważyć, że napisał on cały szereg zarysów historycznych, jednak tylko niektóre zostały opublikowane.

Zbiory przyrodnicze, antropologiczne i etnograficzne opracowane przez Dybowskiego zasiliły muzea polskie w Warszawie i we Lwowie oraz w Kijowie, Moskwie i Irkucku. Jego imieniem nazwano ponad sto rodzajów gatunków i podgatunków roślin i zwierząt, jedną z wysp na Wyspach Komandorskich i stację naukową nad jeziorem Bajkał.

           
Jeleń Dybowskiego                                              Chrząszcz Dybowskiego


Jako jedno z licznych osiągnięć Benedykta Dybowskiego można wymienić opracowanie Słownika języka itelmeńskiego. Dzieła tego nie można  nie docenić. Pojawienie się tego słownika ma duże znaczenie dla umocnienia przyjacielskich i sąsiedzkich stosunków między narodami rosyjskimi i narodem polskim. O głębszej naukowej przenikliwości i wysokim obliczu moralnym mówią słowa z jeszcze niepublikowanego rękopisu Dybowskiego, poświęconego Kamczadałom: „Wśród plemion, z którymi się spotykałem, jednym z najbardziej sympatycznych było plemię,  zamieszkujące Kamczatkę, przez etnografów nazywane Kamczadałami. Plemię to wzbudza sympatię, dzięki swoim wartościom moralnym,  takim jak czułość, miłość rodzinna, silne przywiązanie do miejsca urodzenia, żądza wiedzy i bezinteresowna gościnność”. I dalej: „Naród zwany „dzikim”, jeszcze do niedawna pogański , jednak o wyższej moralności niż u wielu narodów chrześcijańskich.” Takie słowa mógł napisać tylko człowiek, którego wartości moralne i naukowa erudycja są ze sobą w pełnej harmonii.

Benedykt Dybowski zmarł w 1930 roku we Lwowie, pochowany wśród powstańców styczniowych na Łyczakowie.

Opracowano m. in. na podstawie:

(1) Lew Sawieljewicz Twarkowski, profesor katedry historii Państwowego Uniwersytetu Sachalińskiego o Benedykcie Dybowskim;
Tłumaczenie: Agata Pilorz

(2) Wortal Polonii Kanadyjskiej - Polonia Life (dział Polacy Światu prowadzony przez Panią Marię Dybowską)

www.polonialife.ca/polacy_swiatu.htm


- powrót -