Banner

Zarząd Główny Stowarzyszenia w Elblągu

Cele / Inicjatywy

Dokumenty

Podstawowe informacje dot. uwłaszczenia

Strony www dot. uwłaszczenia

Kontakt


                   OSU-Elbląg

Strony www dotyczące uwłaszczenia

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu powstało z myślą o pomocy ludziom chcącym nabyć na własność mieszaknie, które z mocy prawa jest własnością spółdzielni, a które w świetle obowiązującego prawa może stac się z powodzeniem własnością członka tejże spóldzielni - oczywiście po spełnieniu warunków, które określają przepisy prawa.

Zwracamy również uwagę na problem nieuregulowanych kwestii własnościowych na tzw. ziemiach odzyskanych.


Wybraliśmy dla Państwa szereg stron www prezentujących szeroko rozumianą tematykę uwłaszczeniową.

   

1. Strona prof. Adama Bieli, senatora VI kadencji senatu RP  

*****

Strona twórcy ustaw uwłaszczeniowych, m.in. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i o mieszkaniach zakładowych, której przepisy weszły w życie. W dziale "download" zbiór wzorów dokumentów, które można wykorzystać starając się o uzyskanie własności mieszkania. spółdzielczego. W dziale "publikacje" zwięzłe omówienie przepsiów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2003 r, Nr 64, poz. 592) w zakresie tematyki związanej z uwłaszczeniem użytkowników wieczystych. W tym samy dziale znajdziemy przykłady stosownych wniosków i wzór projektu uchwały Rady Miasta. W dziale "publikacje" na uwagę zasługuje wykład na temat: "Prawo własności dla użytk. wieczystych na Ziemiach Odzyskanych."

   

2. Kompendium na temat uwłaszczenia na łamach Naszego Dziennika  

*****

Znajdziemy tu wiele ciekawych i pomocnych artykułów na temat uwłaszczenia poczynając od zwięzłego przedstawienia stanu prawnego, jaki obowiązuje w kwestii tzw. problematyki uwłaszczeniowej, a kończąc na omówieniu zasady prawnej "superficies solo cedit" - znanej już prawu rzymskiemu.

   

3. Uwłaszczenie jako kryterium wiarygodności partii politycznych...  

****

Uwłaszczenie jako kryterium wiarygodności partii politycznych w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w III RP - artykuł Krzysztofa Gładkowskiego (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) zamieszczony w bibliotece elektronicznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego - wydział zamiejscowy w Elblągu.

   

4. JasNet - Jastrzębski Portal Informacyjny o uwłaszczeniu  

****

"...Jak twierdzi Janusz Tarasiewicz, prezes jastrzębskiego oddziału Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego zagrożeniem jest fakt, że Polska będzie jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie nie uwłaszczono spółdzielców. Może dojść do sytuacji, że po 1 maja 2004r., kiedy de facto będziemy członkiem UE, to Unia ureguluje to prawo za nas, na niekorzystnych warunkach, argumentuje dalej Tarasiewicz. Oliwy do ognia jego zdaniem dolewają niemieckie roszczenia wobec Ziem Zachodnich i Odzyskanych. Niemcy bowiem posiadają akty własności sprzed wojny i domagają się zwrotu terenów, a nie wszyscy obecni mieszkańcy tych ziem posiadają prawa własności, więc decyzja w tej sprawie może nie należeć do nich. - Jaką więc my mamy gwarancję bezpieczeństwa również na naszych terenach? - komentuje Tarasiewicz..."

   

5. O uwłaszczeniu na stronach Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80  

****

Na stronach WZZ Sierpień '80 znajdziemy bardzo ciekawe streszczenie debaty sejmowej o projekcie ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia. Są tam cytaty z wystąpień przemawiających polityków, w tym "guru" polskiej gospodarki - Janusza Lewandwoskiego - człowieka, któremu zawdzięczamy bardzo wiele nietrafnych decyzji z punktu widzenia polskiego interesu narodowego i polskiej gospodarki : " W wystąpieniu Sejmowym z dnia 26 czerwca Poseł Janusz Lewandowski odniósł się do projektu Ustawy o Powszechnym Uwłaszczeniu Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. ,,W naszym pokoleniu, i to jest przesłanka naszego myślenia, źródłem poprawy losu polskich rodzin będą dochody z pracy, a nie dochody z własności", ,,Kapitalizm demokratyzował się wtedy, kiedy pojawiła się bezpieczna lokata, nie hazard rynku kapitałowego, tylko bezpieczna lokata, powierzenie pieniędzy fachowcom". Poseł Janusz Lewandowski stwierdził, że 'z tego projektu nic sensownego nie da się zrobić?' "

   

6. Oficjalna strona SM "Janowo" w Rumii - ciekawy artykuł o uwłaszczeniu  

****

Polecamy uwadze szczególnie "skróconą historię uwłaszczenia użytkowania wieczystego". Strona traktuje również na temat stanu prac nad uwłaszczeniem w Rumii.

   

7. Strona UPR Oddział w Gnieźnie - o uwłaszczeniu w Krakowie  

****

Ciekawy artykuł na temat uwłaszczenia mieszkań komunalnych w Krakowie autorstwa Stanisława Żółtka - radnego miasta Krakowa dwóch kadencji (1994-1998, 1998-2002), Wiceprezydenta Krakowa (1997-1998), wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miasta Krakowa (1998-2002).

   

8. Pomocna wzmianka na temat uwłaszczenia na łamach Lęborskich Faktów  

***

Znajdziemy tu zwięzły a przez to bardzo zrozumiały schamat procedury uwłaszczeniowej, tzn. wszystko to, co należy zrobić, aby uzyskać spółdzielcze mieszkanie na własność. Autor strony omawia pokrótce tempo prac nad uwłaszczeniem w Lęborku.

   

9. Oficjalna strona miasta Gdańsk - o uwłaszczeniu w Gdańsku  

**

"22 stycznia 2004 r. Rada Miasta Gdańska jednomyślnie przyjęła uchwałę umożliwiającą sprzedaż gruntów dla spółdzielni mieszkaniowych, użytkowanych dotąd na zasadzie użytkowania wieczystego, z bonifikatą 95%, a więc jedynie za 5% rynkowej wartości gruntu. ..."

   

10. Łomża - Informator Przyjaznego Miasta - uwłaszczenie nieważne  

**

"Spółdzielnie mieszkaniowe w Łomży nie będą mogły za symboliczną złotówkę wykupić od miasta posiadanych w wieczystym użytkowaniu terenów. Uchwałę Rady Miejskiej w tej sprawie unieważnił w postępowaniu nadzorczym wojewoda podlaski. Radni zapowiadają wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Adminsitracyjnego..." - artykuł za: Gazeta Współczesna, 25.05.2004

   

11. O uwłaszczeniu w Gdyni na łamach Pomorskich Firm  

**

"Koniecznością ogłoszenia przerwy na sesji Rady Miasta Gdyni skończyło się po gwałtownej reakcji mieszkańców głosowanie nad uchwałą dotyczącą uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych."

   

12. Liga Polskich Rodzin o uwłaszczeniu w Pabianicach  

**

Znajdziemy tu uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży przez Gminę Miejską Pabianice nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.


   

13. O reprywatyzacji i uwłaszczeniu na www.prawoipolityka.prv.pl  

**

Znajdziemy tu m. in. informacje dotyczące działalności Związku Wypędzonych i Pruskiego Powiernictwa.


   

14. O blokowaniu uwłaszczenia w SM Kozanów IV we Wrocławiu  

***

Na stronie internetowej znajdziemy m. in. skargę rady nadzorczej SM "Kozanów IV" we Wrocławiu na niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Kozanów IV" przy realizacji ustawowych zapisów związanych z wyodrębnieniem i ustanowieniem odrębnej własności lokali.


   

15. O uwłaszczeniu na łamach Forum Stowarzyszeń Gospodarczych  

****

Na stronie internetowej znajdziemy informacje na temat postępów w uwłaszczeniu obywateli w róznych miastach Polski, m. in. we Wrocławiu, Bydgoszczy i Tarnowie...


   

16. Informacje na temat uwłaszczenia na www.wlasnoscikapital.pl 

**

Strona internetowa Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału "SŁOWiK" z siedzibą w Gdyni. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest zorganizowanie się obywateli w sprawie uzyskania należnej im z mocy prawa własności mieszkań i ziemi.


   

17. Krótka historia prywatyzacji i uwłaszczenia 

*****

Krótka historia prywatyzacji i uwłaszczenia na łamach Forum Stowarzyszeń Gospodarczych.

Obywatelskie stowarzyszenia uwłaszczeniowe zawiązały się w 1996 roku po przeprowadzonym 18 lutego i nie uznanym przez ówczesny rząd referendum na temat uwłaszczenia obywateli majątkiem narodowym. Na 28 milionów obywateli uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział 9 mln, którzy jednocześnie opowiedzieli się za uwłaszczeniem. Referendum uznano za nieważne uzasadniając brakiem 50% frekwencji społeczeństwa. Można tu jednak dodać, że w referendum na temat wejścia w życie nowej Konstytucji RP, które odbyło się w 1997r. również był brak 50% frekwencji społeczeństwa, a jednak zostało ono uznane. W referendum konstytucyjnym wzięło udział 12 mln głosujących, ale za przyjęciem nowej konstytucji było zaledwie 6,4 mln mimo tego referendum jednak uznano za ważne i konstytucję przyjęto. Dwa podobne referenda, z których jedno uznano za ważne, a drugie nieważne jest w tym momencie ośmieszeniem demokracji w Polsce...
Banner